COB ýagtylyk çeşmesi we LED ýagtylyk çeşmesi, haýsysy has gowy?

Cob ýagtylyk çeşmesi we LED ýagtylyk çeşmesi haýsysy has gowudyr?

Çyra durmuşymyzda ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen örän ýygy duş gelýär, yşyklandyryşyň täze görnüşleri köp.olaryň köp bölekleri bar, şeýle hem ýagtylyk çeşmeleriniň köp görnüşi bar. CoB ýagtylyk çeşmesi iň wekili.Kob ýagtylyk çeşmesi, ýokary şöhlelendiriji tizlik bilen aýna metal substratdaky gurşun çipine gönüden-göni birikdirilen we elektroplatasiýa, şöhlelendiriji kebşirleme we SMT prosesi ýok, şonuň üçin COB ýagtylyk çeşmesiniň bahasy has pes.Theöne COB ýagtylyk çeşmesi bilen gaty tanyş däl dostlar köp, şonuň üçin size COB ýagtylyk çeşmesi baradaky bilimleri aýdyp bereýin.

Cob ýagtylyk çeşmesi näme?

COB ýagtylyk çeşmesi, ýokary şöhlelendiriji tizlik bilen aýna metal substratyna LED çipini gönüden-göni ýelmeýän ýokary ýagtylyk integrirlenen ýerüsti ýagtylyk tehnologiýasydyr.Bu tehnologiýa ýaýyň düşünjesini ýok edýär we elektroplatirleme, şöhlelendiriji kebşirleme we SMT prosesi ýok.Şonuň üçin amal üçden birine golaý azalýar we çykdajy hem üçden birine tygşytlanýar.

Lightagtylyk çeşmesiniň esasy önümleri

Arealaňaç Çip tehnologiýasynyň iki esasy görnüşi bar: COB tehnologiýasy we Flip Chip tehnologiýasy.Tagtadaky gaplamadaky çip (COB), PRINTED zynjyr tagtasyna berkidilen ýarymgeçiriji çip, çip we substrat elektrik birikmesi gurşun tikiş usuly bilen amala aşyrylýar we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin rezin bilen örtülýär.

Cob ýagtylyk çeşmesini öndürmek prosesi

“Chip On Board” (COB) prosesi, kremniý wafli ýerleşdiriş nokadyny termiki geçiriji epoksi rezin bilen (köplenç kümüş doply epoksi rezin) substratyň üstünde, soňra bolsa kremniý wafli bilen substratyň üstünde goýmak, Silikon wafli substratda berk bolýança ýylylyk bilen bejermek.Soňra kremniý wafli bilen substratyň arasynda göni elektrik baglanyşygyny gurmak üçin sim kebşirlemek ulanylýar.

light source

Cob ýagtylyk çeşmesi we LED ýagtylyk çeşmesi haýsysy has gowudyr?

Adaty LED: "LED ýagtylyk çeşmesi diskret enjam → MCPCB ýagtylyk çeşmesi → LED lampalar", esasan, diňe bir köp wagt talap etmän, eýsem ýokary çykdajyly esasy ýagtylyk çeşmesi komponentleriniň ýoklugy sebäpli.

 

"COB ýagtylyk çeşmesi moduly → LED lampa" bukjasy, substratyň göni ýylylyk bölünip çykmagy arkaly, MCPCB metal esasly çap edilen tagtada birnäçe çipi gönüden-göni gaplap bilýär, LED gaplama çykdajylaryny, optiki dwigatel modulynyň çykdajylaryny we ikinji derejeli ýagtylyk paýlanyşyny tygşytlaýar.Öndürijilik nukdaýnazaryndan, COB ýagtylyk çeşmesi moduly, laýyk dizaýn we mikrolens galyplary arkaly diskret ýagtylyk çeşmeleriniň kombinasiýasynda bar bolan nokat çyrasy we ýalpyldawuklyk ýaly kemçiliklerden netijeli gaça durup biler.Lightagtylyk çeşmesiniň reňkini görkezmek, ýagtylyk çeşmesiniň netijeliligini we ömrüni ep-esli azaltmazdan, gyzyl çipleriň degişli kombinasiýasyny goşmak arkaly netijeli gowulaşyp biler.

Deňeşdirilen artykmaçlyklar:

Önümçiligiň netijeliligi

Gaplamanyň önümçilik prosesi, adaty SMD önümçilik prosesi bilen deňdir.GAPLAMAK netijeliligi, gaty kristal we kebşirleýiş liniýasynda SMD bilen deňdir.Şeýle-de bolsa, paýlamak, bölmek, bölmek we gaplamak ýaly ugurlarda COB gaplamasynyň netijeliligi SMD önümlerinden has ýokary.COB gaplaýyş zähmeti we önümçilik çykdajylary, maddy çykdajylaryň takmynan 10% -ini emele getirýär, COB gaplamak, zähmet we önümçilik çykdajylary 5% tygşytlap biler.

Lightagtylyk çeşmesi

k-cob

K-COB LIGHT SOURCE

Adaty SMD gaplamasy, LED programmalary üçin ýagtylyk çeşmesi komponentlerini emele getirmek üçin PCB tagtalaryna birnäçe aýratyn komponentleri birikdirmek üçin ýama görnüşini ulanýar.Bu çemeleşmede ýagtylyk, ýalpyldawuk we ýalpyldawuk meseleler bar.K-COB bukjasy, uly burçly we aňsat sazlanylýan, ýagtylygyň döwülmegini azaldýan, ýerüsti ýagtylyk çeşmesi bolan integrirlenen paketdir. Lightagtylyk çeşmesiniň reňk öwüşgini degişli kombinasiýa goşmak bilen netijeli gowulaşyp biler. ýagtylyk çeşmesiniň netijeliligini we ömrüni ep-esli azaltman gyzyl çipler.

k-cob structure

Aboveokardakylar, COB ýagtylyk çeşmesi barada esasy bilimleri siz bilen paýlaşmak, paýlaşmak arkaly COB ýagtylyk çeşmesine has gowy düşünersiňiz diýip umyt edýärin.Kompaniýamyz tarapyndan döredilen we öndürilen K-cob ýagtylyk çeşmesi - SFUJIAN CAS-CERAMICS OPTOELECTRONICS Co., Ltd.

K-COB-a diňe ýokary güýçli integrirlenen ýerüsti ýagtylyk çeşmesi hökmünde düşünip bolar we iň uly häsiýeti arzan bahadan, ulanmak aňsat, ýylylygyň ýaýramagy we ýagtylygy gaty ylmy, şonuň üçin K-COB ýagtylyk çeşmesi hemmeler tarapyndan tanalýar.Indi yşyklandyryş üçin ulanylýan ýagtylyk çeşmesiniň köpüsi diňe bir gowy yşyklandyryş effekti bilen çäklenmän, energiýany hem tygşytlaýan COB ýagtylyk çeşmesidir.


Iş wagty: Mart-29-2022
Habaryňyzy goýuň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň