LED yşyklandyryş enjamlary üçin 5 görnüşli HEAT SINK deňeşdirmek

Häzirki wagtda LED yşyklandyryş enjamlarynyň iň uly tehniki meselesi ýylylygyň ýaýramagy meselesidir

Heatylylygyň pes ýaýramagy, LED yşyklandyryş enjamlarynyň mundan beýläk-de ösdürilmegi we LED ýagtylyk çeşmeleriniň wagtyndan öň garramagynyň sebäbi bolan LED hereketlendiriji elektrik üpjünçiligine we elektrolitiki kondensatorlara sebäp bolýar.
LV LED ýagtylyk çeşmesini ulanyp, lampa shemasynda, LED yşyk çeşmesi pes woltly (VF = 3.2V), ýokary tok (IF = 300 ~ 700mA) işleýänligi sebäpli, ýylylyk gaty güýçli we adaty giňişlik lampalar dar we kiçi meýdandyr.Radiatoryň ýylylygy gaty çalt ýaýratmagy kyn.Heatylylygy ýaýratmagyň dürli shemalary kabul edilen hem bolsa, netijeler kanagatlanarly däl we LED yşyklandyryş enjamlary üçin çözüp bolmajak meselä öwrüldi.Ulanylyşy aňsat, termiki geçiriji we arzan bahaly ýylylygy bölüp çykarýan materiallary gözlemek elmydama ýolda.

Häzirki wagtda LED yşyk çeşmesi işledilenden soň, elektrik energiýasynyň takmynan 30% -i ýagty energiýa, galanlary ýylylyk energiýasyna öwrülýär.Şol sebäpden, köp ýylylyk energiýasyny gysga wagtda eksport etmek üçin LED lampa gurluşynyň dizaýnynyň esasy tehnologiýasydyr.Heatylylyk energiýasy ýylylyk geçirijiligi, ýylylyk konweksiýasy we ýylylyk radiasiýasy arkaly ýaýramaly.Diňe LED çyrasyndaky boşlugyň temperaturasyny mümkin boldugyça gysga wagtda eksport etmek bilen, elektrik üpjünçiligini uzak wagtlap dowam edýän ýokary temperatura gurşawynda işlemekden we uzak wagtlap LED yşyk çeşmesiniň wagtyndan öň garramagyndan gorap bolýar. ýokary temperaturaly işlemegiň öňüni alyp bolar.

LED yşyklandyryjy enjamlaryň ýylylyk ýaýramagy

LED ýagtylyk çeşmesiniň özünde infragyzyl we ultramelewşe şöhleleriniň ýoklugy sebäpli, LED yşyk çeşmesiniň özünde radiasiýa ýylylygynyň ýaýramagy ýok.Radiatorda ýylylyk geçiriji, ýylylyk konweksiýasy we ýylylyk radiasiýasy bolmaly.
Islendik radiator, ýylylyk çeşmesinden radiatoryň ýüzüne ýylylygy çalt geçirip bilmekden başga-da, ýylylygy howada ýaýratmak üçin esasan konweksiýa we radiasiýa bil baglaýar.Atylylyk geçirijisi diňe ýylylyk geçiriş usulyny çözýär, ýylylyk konweksiýasy bolsa radiatoryň esasy wezipesi.Heatylylygyň ýaýramagy esasan ýylylygyň ýaýramagy, görnüşi we tebigy konweksiýa güýjüniň ukyby bilen kesgitlenýär we ýylylyk radiasiýasy diňe kömekçi rol oýnaýar.
Umuman aýdanyňda, ýylylyk çeşmesinden ýylylyk geçirijisiniň ýüzüne çenli aralyk 5 mm-den az bolsa, materialyň ýylylyk geçirijiligi 5-den köp bolsa, ýylylyk dargap biler we galan ýylylyk ýaýramagy mümkin. termiki konweksiýada agdyklyk etmeli.
LED yşyklandyryş çeşmeleriniň köpüsi henizem pes woltly (VF = 3.2V), ýokary tokly (IF = 200-700mA) LED lampa monjuklaryny ulanýarlar.Işleýiş wagtynda ýokary ýylylyk sebäpli ýokary ýylylyk geçirijiligi bolan alýumin erginleri ulanylmaly.Adatça örtükli alýumin radiatorlary, ekstrudirlenen alýumin radiatorlary we möhürlenen alýumin radiatorlary bar.Döküm alýumin radiatory, guýma bölekleriniň tehnologiýasydyr.Suwuk sink-mis-alýuminiý garyndysy, guýma maşynyň iýmit portuna guýulýar we öňünden taýýarlanan galyp bilen kesgitlenen şekil radiatoryny zyňmak üçin öl guýýan maşyn tarapyndan guýulýar.

Alýumin zawody

Önümçiligiň bahasy gözegçilikde saklanýar we ýylylygyň bölünip çykýan gabyklaryny inçe edip bolmaýar, bu bolsa ýylylygyň ýaýramagynyň çägini hasam kynlaşdyrýar.LED lampa ýylylyk enjamlary üçin köplenç ulanylýan örtük materiallary ADC10 we ADC12.

Alýuminiý ýylylyk çüýşesi

Suwuk alýuminiý belli bir ölü arkaly çykarylýar, soňra bolsa işlemek arkaly zerur şekiliň radiatoryna bölünýär we gaýtadan işlemegiň bahasy has ýokary bolýar.Sowadyjy gabyklary gaty inçe edip bolýar we ýylylygyň ýaýramagy iň uly derejede giňelýär.Sowadyjy gabyklar işlese, ýylylygy ýaýratmak üçin howa konweksiýasy awtomatiki usulda emele gelýär we ýylylygyň ýaýramagy has gowudyr.Köplenç ulanylýan materiallar AL6061 we AL6063.

Möhürlenen alýumin zynjyry

Polat we alýuminiý garyndy plitalaryny käse şekilli radiatorlara öwürmek üçin maşynlary we galyplary urup, ýokary götermekdir.Möhürlenen radiatorlaryň içki we daşarky periferiýasy tekiz we ganatlaryň ýoklugy sebäpli ýylylygyň ýaýramagy çäklidir.Köplenç ulanylýan alýuminiý garyndy materiallary 5052, 6061 we 6063.
Alýumin garyndy radiatorynyň ýylylyk geçirijisi idealdyr we izolirlenen kommutasiýa hemişelik tok üpjünçiligi üçin has amatlydyr.Izolirlenmedik kommutasiýa hemişelik tok üpjünçiligi üçin, AC ýa-da DC, ýokary woltly we pes woltly elektrik üpjünçiligini CE ýa-da UL şahadatnamasyndan geçmek üçin lampalaryň gurluş dizaýny arkaly izolýasiýa etmeli.

Plastmassa örtükli alýumin zynjyry

Heatylylyk geçiriji plastmassa gabygy alýumin ýadro radiatory.Termiki geçiriji plastmassa we alýuminiý ýylylygy bölüp çykarýan ýadro bir gezek sanjym galyplaýyş maşynynda emele gelýär we alýuminiý ýylylyk bölüniş ýadrosy oturdylan bölek hökmünde ulanylýar we öňünden işlenmeli.LED lampa monjugynyň ýylylygy, alýumin ýylylyk paýlaýyş ýadrosy arkaly termiki geçiriji plastmassa çalt geçirilýär we termiki geçiriji plastmassa köp ganatlaryny ulanyp, howa konweksiýa ýylylygynyň ýaýramagyny emele getirýär we üstüni ýylylygyň bir bölegini ýaýratmak üçin ulanýar.
Plastmassa örtükli alýumin radiatorlary, adatça termiki geçiriji plastmassanyň asyl reňklerini ulanýarlar, ak we gara, gara plastmassa örtükli alýumin radiatorlary bolsa radiasiýa ýylylygynyň ýaýramagynyň has gowy täsirine eýe.Termiki geçiriji plastmassa termoplastik materialdyr.Sanjym, dykyzlyk, berklik we materialyň berkligi sanjym galyplary üçin aňsat.Sowuk we termiki zarba sikllerine gowy garşylygy we ajaýyp izolýasiýa häsiýetleri bar.Malylylyk geçiriji plastmassalaryň emissiýasy adaty metal materiallaryndan has gowudyr.
Termiki geçiriji plastmassanyň dykyzlygy, guýulýan alýumin we keramika bilen deňeşdirilende 40% kiçidir we radiatoryň şol bir görnüşi üçin plastmassa örtülen alýuminiň agramy üçden birine çenli azalýar;ähli alýumin radiatorlary bilen deňeşdirilende gaýtadan işlemegiň bahasy pes, gaýtadan işlemegiň sikli gysga we gaýtadan işlemegiň temperaturasy pes;Taýýar önümi döwmek aňsat däl;Müşderä degişli sanjym galyplaýjy maşyn, lampalaryň tapawutlandyrylan görnüşini we önümçiligini amala aşyryp biler.Plastmassa örtükli alýumin radiator gowy izolýasiýa ýerine ýetirýär we howpsuzlyk düzgünlerini kabul etmek aňsat.

Termokary ýylylyk geçirijilik plastmassa ýylylyk geçiriji

Termokary ýylylyk geçirijilikli plastik radiator soňky döwürde çalt ösdi.Termokary ýylylyk geçirijilikli plastmassa radiator, ähli plastmassa radiator.Onuň ýylylyk geçirijiligi adaty plastmassadan onlarça esse ýokary bolup, 2-9w / mk-a ýetýär.Ajaýyp ýylylyk geçirijiligi we ýylylyk radiasiýa mümkinçilikleri bar.;Dürli elektrik lampalarynda ulanylyp bilinýän we 1W-den 200W-a çenli dürli lampalarda giňden ulanylyp bilinýän izolýasiýa we ýylylygy bölüp çykarmagyň täze görnüşi.

Toplumlaýyn fototermiki modul ýylylygyň ýaýramagy

K-COB ýagtylyk çeşmesiniň üç ölçegli gaplama tehnologiýasy we öz-özüni tolgundyrýan fazanyň ýylylyk dolandyryş tehnologiýasy bilen utgaşdyrylan fototermiki modul emele gelýär.Çig mal hökmünde ýokary arassa kislorodsyz mis ulanylýar we ýylylyk geçiriji koeffisiýenti dünýäde iň ýokary bolan 300,000 w / mk-a ýetip biler.Çalt geçiriji material, birmeňzeş temperatura binýadynyň gurluşynyň patentlenen tehnologiýasy we aýratyn birmeňzeş temperatura gurluşy, dünýäniň iň güýçli ýylylyk geçirijiligi we ýylylygy bölüp çykarmak ukybyna eýe, bu çyranyň ýagtylyk çeşmesini uzak ömür we kiçijik ululygyň we ýeňil agramyň artykmaçlyklaryna öwürýär.Lightagtylyk çeşmesiniň ýylylygy, kosmos gurşawy bilen ýylylyk öwrülişigini doly geçirmek üçin her bir ýylylyk enjamyna çalt geçirilýär, çalt sowatmagy gazanmak üçin, LED çipleri bilen kiçi kondisioner bilen deňdir.

K-COB LED ÇIPLERI

Lightagtylyk çeşmesiniň goşa kanally ýylylyk geçiriji tehnologiýasy bilen bilelikde, LED ýagtylyk çeşmesiniň iki esasy ýylylyk çeşmesi, LED çipi we keramiki fosforyň esasy ýylylyk kanaly aýrylýar.Çip ýerleşdirmek we ýerlikli çip tertibi arkaly termiki birikdirme hadysasynyň öňüni alyp bolýar we şeýlelik bilen çipiň temperaturasyny peseldýär we K-COB ýagtylyk çeşmesini gaplamak tehnologiýasy işlenip düzüldi we şeýlelik bilen LED çyrasynyň işleýşini we ömrüni hasam gowulandyrdy. Çeşme.

KOREBIR MAGLUMATLARY BILMEK isleýärsiňizmi?

Leadolbaşçy hünärmenimiz bilen habarlaşyň, whatsapp: +8615375908767


Iş wagty: 10-2022-nji mart
Habaryňyzy goýuň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň