Sport meýdançasynyň yşyklary üçin yşyklandyryş talaplary we yşyklandyryşy saýlamak we tertiplemek üçin standartlar haýsylar?

Futbol meýdançasyndaky oýunçylaryň güýjüne doly oýnamak üçin hyzmatdaşlygyň yşyklandyrylmagyny talap edýän kölegeleriň görünmezligi zerurdyr.Futbol oýunlarynda professional futbol meýdançasynyň yşyklandyryş enjamlary aýratyn möhümdir we futbol meýdançasynyň yşyklandyryş enjamlary yşyklandyryş täsirine nähili täsir eder?Aşakdakylar size derňew berer.

1) Gorizontal birmeňzeşlikfutbol stadionynyň yşyklary

Gorizontal ýagtylygyň intensiwligi, ýagtylyk ölçeýjisi sport meýdançasynyň orta howasyna keseligine ýerleşdirilende ölçelýän bahadyr.Adatça sport meýdançasynyň iň ýokary bahasy, iň pes bahasy we ortaça bahasy bilen baglanyşykly maglumatlary ölçemek we hasaplamak üçin ulanylýar.

1500 watt led stadium lights

2) Futbol stadionynyň yşyklarynyň üýtgeýiş koeffisiýenti

Futbol ýokary tizlikli top hereketidir.Sport meýdançasynda ýagtylygyň intensiwliginiň birmeňzeşligini saklamak oýunçylaryň iň gowy ýerine ýetirilmegine we has gowy wideo ýazgysyna amatlydyr.

sports lamp

3) Dik ýagtylygyň intensiwligifutbol stadionynyň yşyklary

Sport meýdançasynyň kamerasynyň dik ýagtylygy.Wertikal ýagtylygyň intensiwligi, pleýeriň dikligine ýokary çykýan ýagtylyk intensiwligini aňladýar.Wertikal ýagtylygyň intensiwligi, oýun wagtynda hereket edýän gysga wagtlaýyn hereketleri, esasanam ýüz keşbini almak üçin amatlydyr.Wideoýazgylar sport meýdançasyndaky kameralar arkaly düşürildi.Wertikal ýagtylygyň intensiwliginde uly üýtgeşmeler wideo hiliniň pes bolmagyna getirer.Dizaýner, sport meýdançasynyň kamerasy bilen düşürilende ýagtylygyň intensiwligini peseltmek üçin ähli ugurlarda ýagtylygyň intensiwliginiň durnuklylygyny hemmetaraplaýyn göz öňünde tutmalydyr.

DCIM100MEDIADJI_0285.JPG

4). Futbol stadionynyň yşyklarynyň reňk temperaturasy

Reňk temperaturasy, ýagtylygyň intensiwligini görkezýän ýylylygy (gyzyl) ýa-da sowuk (gök) suratlandyrýan duýgy ýa-da hadysadyr, birligi Kelvin (TK).Gapyda sanly kamera tehnologiýasy bilen, islenýän kanagatlanarly reňk hilini almak üçin kamerany reňk temperaturasynyň belli bir kontrastyna görä sazlap bolýar.Çäräniň derejesindäki açyk sport meýdançalarynyň hemmesi üçin TK 4000 talaplara laýyk gelýär.

5) Reňk görkeziji indeksfutbol stadionynyň yşyklary

Reňk görkeziji indeks, emeli yşyklandyryş çeşmeleriniň tebigy ýagtylygy simulýasiýa edýän derejesidir.Aslynda, görkezilen reňk görkeziji indeks Ra20-Ra100 aralygynda.Reňk görkeziji indeks näçe ýokary bolsa, açyk reňk effekti şonça gowy.

Eger eliňizde sport taslamalary bar bolsa we meýdançada ýagtylyk enjamlaryny ýerleşdirmek baradaky deslapky çaklamalar we çaklamalar bilen size kömek etjek bir kompaniýa gerek bolsa, arkaýyn boluňbiziň bilen habarlaşyňhasaplamalarda size kömek edip bileris.Senagat zerurlyklaryňyza ýol görkezeris we maslahat bereris.


Iş wagty: Mart-28-2022
Habaryňyzy goýuň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň