COB tuneliniň yşyklandyrylyşy tunel we ýerasty geçelge üçin haýsy?

Tuneliň we ýerasty yşyklandyryş ulgamlarynyň iň uly kynçylyklaryndan biri, sürüjileriň giriş nokadyndan çykyş nokadyna çenli gije-gündiz görüş duýgusyny goldamak ukybydyr.Netijeli tunel we ýerasty yşyklandyryş, şonuň üçin howpsuz geçmek üçin gurluşyň hemme ýerinde yzygiderli ýagtylyk derejesini talap edýär.

Bular möhürlenen we çydamly çyralary talap edýän ýokary poslaýjy gurşawdyr.Howanyň we howanyň üýtgemeginiň agyrlygy sebäpli tunel enjamlary suw, hapa, ýol duzy, tüsse tüsse, tormoz tozany we beýleki poslaýjy serişdelere hemişe täsir edýär.

K-cob tunel çyralary hünärmen yşyklandyryş inereneriniň topary tarapyndan döredildi.

Jaý ykjam we şahsy modelleri ulanyp, IP derejesi 65.

Lightagtylyk çeşmesi 4 esasy halkara patenti bilen tassyklandy.Aýratyn fosfor-keramiki ýagtylyk çeşmesi, 55 000 sagat ömri, LM-80 tassyklandy.

Gyzdyryjy enjam, hyjuwy çalt azaltmak üçin muti-fazaly üýtgeýän tehnologiýany ulanýar.

Linza dürli ýagtylyk paýlanyşyny gazanmak üçin ýokary Bor aýna materialyny ulanýar we aýna obýektiwiň tekizligi sebäpli tozandan uzak durmagyny goraýar.

“Inventronics” we “Meanwell” tarapyndan öndürilen iň ýokary marka sürüjisini ulanýar.

Önümlerimiz we hyzmatlarymyz hakda soraglaryňyz barmy?Soraglaryňyza we zerurlyklaryňyza jogap bermek üçin tejribämiz bar.Bu ýerde dogry aragatnaşyk adamyny tapyp bilersiňiz:

Daniel Lin

12 ýyl yşyklandyryş hünärmeni

E-poçta: daniel.lin@zkxyled.com


Iş wagty: Mart-24-2022
Habaryňyzy goýuň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň