K-COB UDERWATER Balykçylyk çyralary 6KW-10KW

Düşündiriş:

Korroziýa garşy bürünç ýylylyk enjamy, ýokary basyşa / duzly çydamly materialdan ýasalan çarçuwalar, lampanyň suwuň 500 metr çuňlugynda işlemegine mümkinçilik berýär.
Tuna balygy, kod balygy we losos balygy ýaly çuň deňiz balyklaryny çekmegiň täsirini ýokarlandyrmak üçin döredilen aýratyn spektr ,.
Derrew öçürmek / öçürmek, çyrpylmazlyk;
Daşarky elektrik üpjünçiligini sazlamak, ygtybarlylygy, bortdaky enjamlara päsgel bermezlik;
3 ýyl işläniňizden soň ýeňil çüýremek 5% -den az;
Suw geçirmeýän: IP68


Önümiň jikme-jigi

Giriş

Aýratynlyklary

K-COB balyk çyralarynyň girişinde üç fazaly üç simli 380V kabul edilýär, bitarap sim we ýer simleri ýok, fazanyň yzygiderliligini we fazanyň ýük paýlanyşyny göz öňünde tutmagyň zerurlygy ýok.Akylly dolandyryş modulynyň programmirlemegi bilen işleýän yşyklandyryjy, uzakdaky yşyklary dolandyrýan we öçürýän we 0-100% öçürýän yşyklandyryjy.Gözlegiň goragy: > 1500V.Bu suwasty balyk çyrasy, dünýäde iň güýçli LED çyrasy bolan 10 KW-a çenli kuwwata eýe;

Spesifikasiýa

No.ok.

UFS-6KW

UFS-10KW

Kuwwat

6KW

10 KW

Inagtylyk akymy

100W lýuks

160W lýuks

Ölçegi

Φ200mm X 240mm

Φ200mm X 340mm

Şöhle burçy (ýarym intensiwlik):

360°

360°

Suwasty göbegiň kabeli

2 * 6mm2

2 * 6mm2

Giriş naprýa .eniýesi

AC260 ~ 475V, netijeliligi> 90%;

AC260 ~ 475V, netijeliligi> 90%;

Reňk saýlamak:

Greenaşyl, sary, ak(islege görä)

Greenaşyl, sary, ak(islege görä)

Lightagtylyk tolkun uzynlygy

450 ~ 550nm

450 ~ 550nm

under (2)
under (1)

Ölçegler

Model: UFS6KW

Model: UFS10KW

asdad
asdad2

Arassa agramy: 8kg

Arassa agramy: 12kg

Mostygy-ýygydan berilýän soraglar
1. Suw astyndaky balykçylyk çyralary hakykatdanam işleýärmi?

Süýji we duzly balyklaryň köp görnüşiniň esasan gijelerine iýmitlenýändigi hemmelere mälim, ýöne olary tutmak köplenç kyn.Suw astyndaky balyk çyralary bu meseläni balyklary size eltip çözýär.Suwda az wagt geçensoň, ýagtylyk zynjyryň reaksiýasyna sebäp bolýar.

Lightagtylyk, ilki bilen suwy bulutlandyrýan fitoplankton diýilýän mikroskopik deňiz suwotularyny özüne çekýär.Bu ownuk organizmler umumy ýyrtyjy balyklary ýagtylyga çekýär we 15-30 minutdan soň ýagtylygy ýatda saklar we daş-töwereginde üznüksiz ýüzer.Bu balyk balyklary, iň gowy gijeki balyk tutmak tejribesi üçin zerur zatlar.Edyrtyjy balyklar ýagtylygy ýygnap başlar we aňsat nahardan peýdalanarlar!

Fitoplankton we ýyrtyjy balyk ýyrtyjy balyklar görkezilenden gysga wagt soň.Lightagtylygyň daşky gyralaryny balyk tutmak, ýagtylyga garanyňda has köp dişlener.Ine, has uly balyklar aýlanar we aňsat nahar üçin wagtal-wagtal ýagtylyga düşer.Lightagtylygyň töwereginde ýüzýän çeňňegiň ululygyna we reňkine gabat gelmek has köp iş taşlaýyşa sebäp bolar.Janly çeňňegi ulanmagy makul bilýän bolsaňyz, ýagtylygyň töwereginde ýüzüp, “lybasa laýyk” gabat geliň!

2. lightagtylygy işletmek üçin haýsy batareýa gerek?

Köplenç tapylan AC 380V rozetkasy ýagtylygy güýçlendirer.
3. Hapa suwda işlärmi?

LED balykçy çyralarymyz, pudagyň iň ýokary ýagtylyk derejesine eýe.“LED” tehnologiýasy has az energiýa bilen has täsirli we has ýagty çyralary öndürmek üçin gaty çalt ösýär.

Hakyky lýumenler LED-iň reňki, üpjün edilýän tok we beýleki faktorlar bilen üýtgeýär.Bu ýagtylyk bulutly suwlara aralaşmak üçin ýeterlik derejede ýagty.

4. Balygyň haýsy görnüşini özüne çekip bilerin?

Duz suwy tassyklandy!
Duzly suwuň köp görnüşi, ýyrtyjy, gyzyl balyk, oturgyç, gaýalyk balygy, snapper, tuna, karides, skid we köp dürli balyk balyklary ýaly suwasty yşyklara çekilýär!

TERJIMEÇI tassyklandy!
Süýji suwuň köp görnüşi dürli bas, garaguş, alabalyk, pişik, gämi duralgasy we dürli süýji suwly balyk balyklary ýaly suw çyralaryna çekilýär!

5. floüzýärmi ýa-da çümýärmi?

Suw astyndaky balykçy çyrasy öz-özünden 8KGS-12KGS bolup, 500 metre çenli çuňluga çümer.Suw geçirmeýän: IPX8. Güýçli tok / tolkun meýdanynda ulanylsa, ýagtylygyň aşa hereket etmezligi üçin aşaky çeňňege gurşun agramyny goşmagy maslahat berýäris.Bu, has “çylşyrymly” balyk görnüşlerine ýagtylykda rahat duýmaga mümkinçilik berer.Şeýle hem, elektrik şnurunyň ömrüni uzaltmak üçin ýokarky çeňňege berkidilen aýratyn aşaky çyzygy ulanmagy maslahat berýäris.

Habaryňyzy goýuň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Şeýle hem halap bilersiňiz

Habaryňyzy goýuň
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň